عشق چیست؟عشق یعنی زندگی

عشق چیست؟عشق یعنی بندگی

عشق چیست؟عشق با تو بودن است

عشق چیست؟عشق بی تو مردن است

عشق چیست؟عشق سراسر شور است

عشق چیست؟عشق سراسرنور است

عشق چیست؟عشق یعنی عقل را از دست دهی

عشق چیست؟عشق یعنی جنون را سر دهی

عشق چیست؟عشق یعنی بودنم پهلوی تو

عشق چیست؟ یعنی آنکه نروم از کوی تو

عشق چیست؟عشق یعنی خارها را گل کنیم

عشق چیست؟عشق یعنی که هوا را پل کنیم

عشق چیست؟عشق یعنی هستیم تنها تویی

عشق چیست؟عشق یعنی مستیم تنها تویی

عشق چیست؟عشق یعنی سرنوشت یعنی سرشت

عشق چیست؟عشق یعنی که تو را با ید نوشت

عشق چیست؟عشق یعنی گل شدن زیبا شدن

عشق چیست؟عشق یعنی که من و تو ما شدن

عشق چیست؟عشق یعنی غصه را رها کنیم

عشق چیست؟دست خود را از غریبی وا کنیم

عشق چیست؟عشق یعنی دوستی و صلح و صفا

عشق چیست؟یعنی که آن خاطرات ما دو تا

عشق چیست؟یعنی روحم از بدن بیرون بود

عشق چیست؟یعنی که باید مثال لیلی و مجنون بود

عشق چیست؟عشق یعنی دیدنی بوییدنی

عشق چیست؟می توان گفتا که عشق بوسیدنی

عشق چیست؟عشق یعنی عشق ساده عشق پاک

عشق چیست؟یعنی که پای پیاده روی خاک

عشق چیست؟عشق یعنی تو کنار من شوی

عشق چیست؟یعنی تو دارو ندار من شوی

عشق چیست؟عشق یعنی درد را درمان کنیم

عشق چیست؟عشق یعنی نیکی و احسان کنیم    


                   

چشم ریباست اگرپرازاشك باشد
اشك زیباست اگربرای عشق باشد
عشق زیباست اگربرای توباشد
توزیباهستی اگربرای من باشی 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 28 تیر 1388    | توسط: سورنا    | طبقه بندی: شعر،     | نظرات()