معلم گفت: بنویش سیاه و پسرک ننوشتمعلم گفت: هر چه می دانی بنویسو پسرک گچ را در دست فشرد

معلم گفت:(( املائ آن را نمی دانی؟))و معلم عصبانی بودسیاه آسان بودو پسرک چشمانش را به سطل قرمز رنگ کلاس دوخته بود

معلم سر او داد کشیدو پسرک نگاهش را به دهان قرمز رنگ معلم دوختو باز جوابی نداد.معلم به تخته کوبیدو پسرک نگاه خود را به سمت انگشتان مشت شده معلم چرخاندو سکوت کرد

معلم بار دیگر فریاد زد: بنویسگفتم هر چه می دانی بنویس

و پسرک شروع به نوشتن کرد((کلاغها سیاهند ، پیراهن مادرم همیشه سیاه است، جلد دفترچه خاطراتم سیاه رنگ است. کیف پدر سیاه بود، قاب عکس پدر یک نوار سیاه دارد. مادرم همیشه می گوید :پدرت وقتی مرد موهایش هنوز سیاه بودچشمهای من سیاه است و شب سیاهتر. یکی از ناخن های مادر بزرگ سیاه شده استوقفل در خانمان سیاه است.))بعد اندکی ایستادرو به تخته سیاه و پشت به کلاس

و سکوت آنقدر سیاه بود که پسرکدوباره گچ را به دست گرفت و نوشت

((تخته مدرسه هم سیاه است و خود نویس من با جوهر سیاه می نویسد.))گچ را کنار تخته سیاه گذاشت و بر گشتمعلم هنوز سرگرم خواندن کلمات بودو پسرک نگاه خود را به بند کفشهای سیاه رنگ خود دوخته بودمعلم گفت((بنشین.))

پسرک به سمت نیمکت خود رفت و آرام نشست

معلم کلمات درس جدید را روی تخته می نوشتو تمام شاگردان با مداد سیاهدر دفتر چه مشقشان رو نویسی می کردند

اما پسرک مداد قرمزی برداشتو از آن روزمشقهایش رابا مداد قرمز نوشت

معلم دیگر هیچگاه او را به نوشتن کلمه سیاه مجبور نکردو هرگز از مشق نوشتنش با مداد قرمزایراد نگرفت.و پسرک می دانستکهقلب معلم هرگز سیاه نیست


نظر فراموش نشه لطفا.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 7 خرداد 1388    | توسط: سورنا    | طبقه بندی: داستان،     | نظرات()